DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NALEŻĄCYCH DO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/, http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NALEŻĄCYCH DO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NALEŻĄCYCH DO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU CPV 34 30 00 00 - 0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych i akcesoriów samochodowych. Przez nowe części zamienne należy rozumieć: 1.1.1 oryginalne części zamienne – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. 1.1.2 części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych oraz kompatybilne z urządzeniami, w których będą zamontowane; wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub równoważne. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Wykonawca dostarczać będzie części do następujących pojazdów: Lp. Marka Rok VIN 1 Skoda Fabia 1.2 2006 TMBDY46Y564645534 2 Skoda Fabia 1.2 2010 TMBE25J9B3124874 3 Fiat Panda 1.2 2012 ZFA16900004117238 4 Lublin 2.4 2006 SUL35244760080217 5 Jumper 2.2 2008 VF7YDBMHC11604079 6 Farmtrac 3.2 2007 7000679 7 Ford Transit 2.2 2015 WF0EXXTTGEFT30844 8 Ursus 4.4 2015 UUJ11042424150115 2.2. Szczegółowy zakres zamówienia został szczegółowo określony w ZAŁĄCZNIKU NR 2 – KOSZTORYSY OFERTOWE. Z czego: • Tabela nr 1-8 dotyczy asortymentu stricte dla ww. pojazdów tj. filtry, amortyzatory, tarcze, klocki, itp. • Tabela nr 9 dotyczy innego asortymentu (oleje, płyny, inne, żarówki, bezpieczniki standardowe), 2.3. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. 2.4. Przewidywane ilości asortymentu określone w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, która odczytana zostanie podczas otwarcia ofert. Podana kwota nie dotyczy prawa opcji. 2.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu w granicach oferowanej przez Wykonawcę ceny. 3. Gwarancja Na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres wskazany w ofercie (kryterium okres gwarancji) maksymalny okres gwarancji 24 miesięcy, minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy. 4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego miejsca przez Zamawiającego maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych i minimalnie 1 dzień roboczy (zgodnie z deklaracją wykonawcy – kryterium Termin dostawy przedmiotu zamówienia) licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem/e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy. 5. Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego – jednostka ZDW Bydgoszcz, Oddziału Bydgoskiego, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko, w zależności od wcześniejszych ustaleń. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zorganizować dostawę części i akcesoriów na własny koszt i ryzyko, transportem zorganizowanym przez siebie. 6. Termin płatności: 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem przekazania części do siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 8. Ponieważ Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania umowy, dostaw części oraz akcesoriów uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. 9. Kwota umowy może być równa środkom, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, które odczytane zostaną podczas otwarcia ofert. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną