Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej i budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez „ADM”Sp. z o.o.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej i budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez „ADM”Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (części) : Zadanie Nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania etażowego (gazowe) i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym w lokalu mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15/13 w Bydgoszczy. UWAGA: zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zadanie Nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) modernizacji lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Łukasiewicza 4/14 w Bydgoszczy. UWAGA: zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa winna obejmować : dotyczy zadania nr 1 1) budowę wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych (kuchenka gazowo-elektryczna, kocioł gazowy) 2) budowę instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym 3) budowę systemu powietrzno - spalinowego zgodnie z opinią kominiarską; 4) budowę wentylacji w łazience zgodnie z opinią kominiarską 5) demontaż istniejącego źródła ogrzewania dotyczy zadania nr 2 1) prace branży budowlanej: - wykonanie inwentaryzacji lokalu mieszkalnego - wymianę stolarki okiennej z zachowaniem podziału i kształtu okien, wyposażonej w nawiewniki okienne higrosterowalne oraz wymianę stolarki drzwiowej - remont podłóg - remont ścian (likwidacja wilgoci, tynki wewnętrzne oraz prace malarskie) - zmiana funkcji pomieszczeń (z pokoju wykonanie kuchni a z istniejącej kuchni i pokoju – pokój z wnęką) - wykonanie prawidłowej wentylacji dla projektowanej kuchni i istniejącej łazienki 2) prace branży sanitarnej i gazowej: - wykonawca własnym staraniem uzyska opinię kominiarską o dostępności przewodów spalinowych i wentylacyjnych w lokalu - wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z uwzględnieniem prawidłowego podłączenia do kanalizacji sanitarnej - wyposażenie lokalu w urządzenia sanitarne z wykonaniem podłączeń wodno -kanalizacyjnych - wykonanie instalacji gazowej w projektowanej kuchni, wyposażenie lokalu w kuchenkę gazową i gazowy podgrzewacz wody 3) prace branży elektrycznej: - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną