Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Toruń w 2019 r. z podziałem na 2 części.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Toruń w 2019 r. z podziałem na 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielono na 2 części zamówienia z których każda jest oddzielnym postępowaniem 2. Zakres usług obejmuje: a. przewóz tłucznia, ziemi, destruktu na odległość od 10 - 100 kilometrów samochodem o ładowności 12 – 20 Mg, b. przewóz materiałów masowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych, c. przewóz materiałów, drobnego sprzętu, ziemi (do miejsc zagospodarowania przez Wykonawcę) kołowym ciągnikiem z przyczepą przy pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, d. wykonanie robót ziemnych koparko-ładowarką w sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych. e. prace na wysokości przy drzewach (likwidacja wiatrołomów po burzach i wichurach) z wykorzystaniem podnośnika koszowego Planowana ilość kilometrów i godzin pracy środków transportowych i jedno-stek sprzętowych określona została w kosztorysie ofertowym na część nr 1 i nr 2. 3. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie oso-by uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, w szczególności przy następu-jących czynnościach: 1.likwidacja wiatrołomów, 2.wymianie oznakowania pionowego lub urządzeń zabezpieczających /bariery/, 3.transport ziemi (do miejsc zagospodarowania przez Wykonawcę) oraz materiałów masowych /tłuczeń/ na potrzeby bieżącego utrzymania dróg. Zakres usług drogowego transportu towarów na potrzeby RDW Toruń na każdą z części określa Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia /załącznik nr 10 do SIWZ/ 3.1 Zamówienie realizowane będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń przekazywanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego do uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w zdeklarowanym przez Wykonawcę czasie przystąpienia do realizacji zgłoszenia. Czas przystąpienia do realizacji zgłoszenia wynosić będzie max….. godzin/y. Po zrealizowaniu zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek poinformować telefonicznie uprawnionych pracowników Zamawiającego o zrealizowaniu zgłoszenia. W następnym dniu roboczym po zrealizowaniu zgłoszenia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia do uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, który przekazał telefoniczne zgłoszenie kartę pracy z wyszczególnioną ilością godzin danej jednostki sprzętu wg. pozycji w kosztorysie ofertowym. Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną