Aktualizacja dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1.1 Wykonać aktualizację dokumentacji projektowej polegającą na : a) wykonaniu aktualizacji (ewentualnie uzyskaniu nowych) wszystkich wymagalnych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodnoprawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja - wycinka drzew, decyzja pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych, i inne); b) wykonaniu aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego: a. aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu; b. aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu; c. aktualizacja projektu budowlanego br. drogowej i mostowej; d. wykonaniu nowych projektów branżowych (w przypadku, gdy w wyniku aktualizacji (lub uzyskaniu nowych) decyzji administracyjnych (zgodnie z pkt.1.1. litera a) ) wystąpią zapisy o konieczności doprojektowania nowych elementów. c) aktualizacji wszystkich koniecznych uzgodnień branżowych (gaz, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne i inne); d) Aktualizacji przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego wraz z opracowaniem zbiorczego zestawienia kosztów; e) Aktualizacji szczegółowych specyfikacji technicznych; f) Należy uwzględnić wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące projektowania (w tym konieczność zaprojektowania kanału technologicznego). 1.2 Sprawować nadzór autorski, polegający na: a) akceptacji wniosków materiałowych, w przypadku zaproponowania materiałów, których nie przewidziała szczegółowa specyfikacja techniczna; b) uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy/robót lub inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku; c) sporządzaniu opinii, w przypadku złożenia wniosków o zamienną technologię przez Wykonawcę robót budowlanych; d) na wniosek Zamawiającego, stwierdzeniu w toku wykonywania robót budowalnych zgodności ich realizacji z dokumentacją techniczną poprzez udział w radzie budowy lub udział w komisji; e) wyjaśnieniach wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku; f) dokonywaniu zmian rysunków, specyfikacji lub innych dokumentów, których potrzeba zmiany może zaistnieć w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku; g) czuwaniu, by zakres dokonywanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowej decyzji – pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie robót budowlanych); h) zatwierdzeniu do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania. 1.3 Przekazane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie przetargu na realizację robót budowlanych. 1.4 Wykonawca będzie zobligowany do wykonania aktualizacji Kosztorysu Inwestorskiego na każde żądanie Zamawiającego w terminie gwarancji 60 miesięcy. 1.5 Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie papierowej – 6 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD – 6 egz. (dokumentacja nie edytowalna w formie PDF wraz z dokumentacją w formie edytowalnej w formacie *.xlsx lub *.docx - dokumenty oraz *.dwg lub *.dgn - pliki graficzne).Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. 1.6 Zobowiązania Wykonawcy. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w umowie oraz będzie zobowiązany do: a) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia dokumentacji projektowej za pomocą poczty elektronicznej, b) przestrzegania praw patentowych i licencji, c) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych szczególnie w przypadku uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane realizowane w oparciu o dokumentację projektową w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni od przekazania pytania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej, d) uaktualnienia specyfikacji technicznych pod względem obowiązujących norm i przepisów prawnych w momencie realizacji dokumentacji przez Zamawiającego, e) po otrzymaniu wezwania do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o dokumentację projektową oraz przekazanie Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub wynikłych z powodu wszelkich innych błędów w dokumentacji projektowej, f) w przypadku uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, wykonawca zobowiązuje się do jego aktualizacji w ciągu 14 dni od powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, g) wykonania aktualizacji uzgodnień w ciągu 45 dni od wezwania Zamawiającego. 1.7 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów. 1.8 Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania oraz zapoznania się z terenem przyszłej budowy. 1.9 Zamawiający zastrzega, że wszelkie decyzje administracyjne muszą być zbieżne z nazwą zadania, tzn, decyzje, zatwierdzenia, opinie i uzgodnienia muszą być wydane na : a) przebudowę drogi wojewódzkiej od km 45+145 do km 46+800… b) przebudową przepustu w km 46+216… 1.10 Zamawiający nie zezwala na zmianę powyższych sformułowań na remont, modernizację, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę lub budowę drogi wojewódzkiej (…) oraz budowę przepustu; 1.11 Zamawiający nie zezwala na zmianę nazwy rodzaju obiektu mostowego z „przepustu” ma „most” lub „obiekt mostowy”. II. Okres gwarancji: Okres gwarancji na wykonaną dokumentację projektową wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac projektowych będących przedmiotem zamówienia. III. Pozostałe informacje: 1) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym (Wydział Inwestycji ZDW Bydgoszcz) harmonogramu realizacji poszczególnych pozycji dokumentacji projektowej. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 2) Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 5 dni, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego. 3) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego. IV. Termin wykonania zamówienia 1. W zakresie opracowania całości dokumentacji projektowej: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r. 2. W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od daty przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego ww. dokumentacji projektowej do daty zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z ww. dokumentacją tj. do daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną