BIEŻĄCE PRACE KONSERWACYJNE Z NAPRAWĄ ELEMENTÓW OSI STRZELECKICH NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W BYDGOSZCZY

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCE PRACE KONSERWACYJNE Z NAPRAWĄ ELEMENTÓW OSI STRZELECKICH NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W BYDGOSZCZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Główny przedmiot zamówienia CPV – 45000000-7 Roboty ogólnobudowlane: • Wymiana deskowania ścian (kulochwytu) z desek, • Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych, • Oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, • Naprawa uszkodzonych elementów metalowych w oknach przesłon, • Wymiana elementów drewnianych kulochwytu, • Wymiana uszkodzonych (przestrzelonych elementów) drew. zadaszenia okien, • Naprawa górnej części okien strzelniczych polegająca na wymianie uszkodzonych elementów drewnianych, • Uzupełnienie ścian piaskiem, który wysypie się w trakcie naprawy pokrycia z elementów drewnianych, • Naprawa uszkodzonych elementów metalowych na linii celów, • Zasypanie wykopów, • Naprawa ogrodzenia zewnętrznego z siatki, • Makroniwelacja terenu, Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboty Budowlanej (STWIORB) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z Norm Polskich i aprobat technicznych oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska. 3. Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z wykonaniem umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 4. Wykonawca wykona robotę stanowiącą przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, stosownie do potrzeb i przepisów prawa w uzgodnieniu z Zamawiającym, utrzymać tymczasowe urządzenia terenu wykonywania konserwacji oraz napraw, a także usunąć je i doprowadzić teren do należytego stanu i porządku w terminie do dnia rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie wykonywania roboty przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachować jego pierwotny stan techniczny. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać robotę budowlaną stosując sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanej konserwacji i będzie gwarantować przeprowadzenie jej zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, umowie oraz obowiązujących przepisach. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany w pkt XIV niniejszej Specyfikacji. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 10. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. 11. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną