Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2020 - 2021

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2020 - 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2020 - 2021” 2. Zakres zamówienia: Zamówienie obejmuje: - dojazd do wskazanej lokalizacji, - usuwanie z jezdni i chodników substancji chemicznych i ropopochodnych powstałych wskutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych przy użyciu piasku, wody, sorbentu, itp. – po zgłoszeniu przez Zamawiającego, - porządkowanie pasa drogowego po wypadkach – prace po wyspecjalizowanych służbach ratowniczych np. straż Pożarna. - likwidacja zastoisk wodnych po gwałtownych ulewach – wypompowywanie wody, wykonanie wodościeków na zawyżonych poboczach, - usuwanie z nawierzchni nanosów z ziemi, kruszywa i innych materiałów sypkich, - zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych i powypadkowych (uszkodzeń konstrukcji drogi i obiektów inżynierskich) oznakowaniem należącym do Wykonawcy, - remont cząstkowy masą na zimno – doraźny na niewielkich wyznaczonych powierzchniach masą na zimno Wykonawcy, - naprawa chodników, - współuczestnictwo i pomoc w organizowaniu objazdów w sytuacjach kryzysowych (wypadki, powodzie, burze, nawałnice itp.), - prace niezdefiniowane powyżej wchodzące w skład bieżącego utrzymania, które mogą wystąpić w obrębie pasa drogowego, - doraźne porządkowanie oznakowania pionowego i urządzeń brd w miejscach niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego - zbieranie zerwanych tarcz znaków z nawierzchni, wysepek, poboczy itp., i zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego, zwrot uszkodzonego oznakowania do Zamawiającego) - zabezpieczenie w przypadku wystąpienia ognisk chorób zakaźnych takich jak wirus grypy ptaków (H5N1) polegające na wykonaniu, utrzymaniu i demontażu mat dezynfekcyjnych w miejscach i czasie wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Utrzymanie polegać będzie na kontroli i dbaniu o stan techniczny mat, - prowadzenie ewidencji interwencji i roboczogodzin pracy. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia środki czyszczące (piasek, woda, sorbent, itp.) do usuwania z jezdni i chodników substancji chemicznych i ropopochodnych powstałych wskutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych, materiały do wykonania mat dezynfekcyjnych oraz oznakowanie niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych i powypadkowych. 3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń przekazywanych przez pracowników Zamawiającego do uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w zdeklarowanym przez Wykonawcę czasie przystąpienia do realizacji zgłoszenia. Czas przystąpienia do realizacji zgłoszenia wynosić będzie max….. godzin/y. Po zrealizowaniu zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek poinformować telefonicznie lub emailem pracowników Zamawiającego o zrealizowaniu zgłoszenia. 4. Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii do dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja Długość (km) 189 JASTROWIE – ZŁOTÓW – WIĘCBORK 33+255÷50+151 16,896 223 DROGA NR 80 – DROGA NR 10 /PRZEJŚCIE PRZEZ BYDGOSZCZ/ 2+800÷6+137 3,337 237 CZERSK – TUCHOLA – GOSTYCYN – MĄKOWARSKO 7+006÷47+405 40,399 240 CHOJNICE – TUCHOLA – ŚWIECIE 11+243÷45+989 34,746 241 TUCHOLA – SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE – WIĘCBORK – NAKŁO NAD NOTECIĄ – WĄGROWIEC – ROGOŹNO 0+000÷95+309 95,309 242 WIĘCBORK – ŁOBŻENICA – FALMIEROWO 0+000÷8+012 8,012 243 MROCZA – KORONOWO /DROGA 25/ 0+000÷26+374 26,374 246 PATEREK – SAMOKLĘSKI MAŁE – SZUBIN – ŁABISZYN – ZŁOTNIKI KUJAWSKIE – GNIEWKOWO – DĄBROWA BISKUPIA 0+000÷31+911 31,911 247 KCYNIA - SZUBIN 0+000÷17+461 17,461 RAZEM 274,445 5. Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90523000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną