"Budowa oświetlenia ulic: Tatrzańska (na odcinku od ul. Wierchowej do ul. Karkonoskiej) - Wierchowa - Karkonoska w Bydgoszczy w formule zaprojektuj i wybuduj."

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa oświetlenia ulic: Tatrzańska (na odcinku od ul. Wierchowej do ul. Karkonoskiej) - Wierchowa - Karkonoska w Bydgoszczy w formule zaprojektuj i wybuduj."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowa instalacji oświetlenia ulic: Tatrzańska (na odcinku od ul. Wierchowej do ul. Karkonoskiej), Wierchowa – Karkonoska w Bydgoszczy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także budowy oświetlenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie będzie realizowane dwuetapowo: • Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii umożliwiających realizację zadania, oraz ewentualnych decyzji administracyjnych (jeżeli są wymagane przy realizacji zadania), • Etap 2 – realizacja robót budowlanych polegająca na budowie oświetlenia w/w ulic oraz sprawowania nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną