Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197,198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim 2. Zamówienie dotyczy wykonania: a. Ciągu pieszo-rowerowy • warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 3 cm, • warstwy wiążącej asfaltowej gr. 5 cm, • warstwy podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego gr. 15 cm, • warstwy podbudowy pomocniczej z piasku zagęszczonego gr. 15 cm, • warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem gr. 15 cm. b. Zjazdów z drogi wojewódzkiej (ul. Sienkiewicza) Dwa pierwsze zjazdy z ul. Sienkiewicza przecinające projektowany ciąg pieszo-rowerowy wykonano o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Istniejący zjazd na początku odcinka nr 3 ciągu pieszo-rowerowego z drogi gruntowej zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej z odpowiednimi podbudowami. Zjazd między trzecim i czwartym odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego pozostawiono o nawierzchni betonowej. Zjazd na pole uprawne (działki nr 198 i 199) o nawierzchni gruntowej zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej z odpowiednimi podbudowami oraz z rurą przepustową Ø 400 mm. Zlokalizowany za końcem projektowanego ciągu pieszo–rowerowego zjazd z drogi wojewódzkiej (dz. nr 207) na drogę wewnętrzną (dz. nr 206) o nawierzchni gruntowo-żużlowej przyjęto o nawierzchni bitumicznej z odpowiednimi podbudowami. Przyjęto typową wzmocnioną konstrukcję asfaltowej nawierzchni drogowej. Składa się ona z: • warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 5 cm, • warstwy wiążącej asfaltowej gr. 8 cm, • warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm, • warstwy podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabiliz. • mechanicznie gr. 25 cm, c. Prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych • Obrzeża betonowe szare: min. C25/30, (8x30x100 cm), • Krawężniki uliczne szare: min. C25/30, (15x30x100 cm), • Elementy ściekowe: min. C25/30, (50x50x15 cm) • Ścianki oporowe w kształcie litery „L” min. C25/30, (H1=55 cm i H2=105 cm) d. Podbudowy, podsypki, wzmocnienia gruntu • Do podbudowy zasadniczej i pomocniczej można użyć następujące rodzaje kruszywa - tłuczeń od 31.5 mm do 63 mm, • Ze względu na występowanie pod ciągiem projektowanym nasypu ziemisto-piaszczysto-gruzowego przewiduje się jego stabilizację cementem e. Barierek drogowych f. Studzienki rewizyjnej do kabla telefonicznego g. Studni chłonnej h. Oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez siebie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót i stałej) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. 4. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót: określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Punkt odnosi się do szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania 7. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych zgodnie z warunkami umowy. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 9. Zamawiający nie przewiduje odbioru częściowego. II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie max. do 30.09.2020 r. od daty podpisania umowy. W zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. 2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót wraz z wymaganym kompletem dokumentów zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2.9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną