Budowa parkingu na oś. Błonie (Program BBO)

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu na oś. Błonie (Program BBO)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP, polegające na budowie w rozumieniu z art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj. w: 1)opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), 2)dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez Firmę Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk, ul. Kosynierów Gdańskich 27/42, 86-300 Grudziądz, 3) wzorze kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót, 4)wzorze Umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Zakres robót obejmuje budowę pierwszego etapu budowy parkingu przy Zespole Szkół nr 7, instalacji deszczowej wraz z przyłączem oraz przebudową sieci energetycznej na działkach nr ew. 7/2, 17/22, 17/27 obręb 75 przy ul. Waryńskiego w Bydgoszczy, w formie jezdni manewrowej szerokości 5 metrów z zatokami postojowymi, chodnikami, odwodnieniem ulicy, przebudową kolidujących sieci energetycznych oraz zabezpieczenie istniejących sieci. Całkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 1035 m². Zadanie realizowane jest w partnerstwie przez ZDMiKP i MWiK. Zakres rzeczowy i finansowy, realizowany przez poszczególnych Partnerów (płatników) jest wydzielony kosztorysowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną