Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pelplińska – Orląt Lwowskich – Lawinowa w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pelplińska – Orląt Lwowskich – Lawinowa w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) polegające na: budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pelplińska – Orląt Lwowskich - Lawinowa w Bydgoszczy. 3.3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ: a) wzór umowy - załącznik Nr 1 do SIWZ, b) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych SST - wykonane przez ERGO Projekt załącznik Nr 2 do SIWZ, c) wzór kosztorysu ofertowego - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pelplińska - Orląt Lwowskich - Lawinowa – załącznik Nr 4 do SIWZ, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233294-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną