Budowa ulicy Gersona na os. Górzyskowo w Bydgoszczy w ramach programu BBO- I etap

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, , fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Gersona na os. Górzyskowo w Bydgoszczy w ramach programu BBO- I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na budowie fragmentu ulicy Gersona z zatokami postojowymi, chodnikami, zjazdami na posesje, progiem zwalniającym oraz odwodnieniem ulicy. W swoim zakresie obejmą również regulację i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wraz z urządzeniem powierzchni zielonych. Zakres i warunki szczegółowo określono w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ: 1)Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) 2)Dokumentacji projektowej(DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. „Budowa fragmentu Ulicy Gersona (Dz.nr ew.:61,65,83,85,86,87 obr.88 oraz 79 obr.93 m. Bydgoszcz) na os. Górzyskowo w Bydgoszczy – Etap I”, opracowanych przez firmę AMPA Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane Artur Ampulski, ul. Fordońska 44 lok. 32 ,85-719 Bydgoszcz, 3)Wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót, 4)Wzorze umowy. które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną