CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. CZĘŚĆ NR 1: 1) Wykonanie tymczasowej nawierzchni w celu przeprowadzenia ruchu na czas wykonania robót /ruch wahadłowy/ 2) Roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni, konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi i barier ochronnych. 3) Zapewnienie przepływu wody w rowie na czas przebudowy 4) Wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu, odwodnieniem i bagrowaniem dna koryta cieku 5) Wykonanie fundamentu kruszywowego 6) Wykonanie i montaż konstrukcji nowego przepustu. 7) Wykonanie zasypki rury przepustu i ścianek czołowych 8) Wykonanie ścianek czołowych z betonu zbrojonego 9) Umocnienie dna i skarp koryta cieku na wlocie i wylocie 10) Umocnienie poboczy gruntowych 11) Wykonanie barier ochronnych nad przepustem i na dojazdach 12) Odtworzenie warstw podbudowy i nawierzchni jezdni oraz chodnika CZĘŚĆ NR 2: 1) Wykonanie tymczasowej nawierzchni w celu przeprowadzenia ruchu na czas wykonania robót /ruch wahadłowy/ 2) Roboty rozbiórkowe ścianek czołowych i barier ochronnych. 3) Zapewnienie przepływu wody w rowie na czas przebudowy 4) Wykonanie wykopów wraz z bagrowaniem oraz odwodnienie wykopów. 5) Wykonanie i montaż konstrukcji nowego przepustu przez jego wsunięcie w światło istniejącej konstrukcji 6) Wykonanie zasypki rury przepustu i ścianek czołowych 7) Wykonanie ścianek czołowych z betonu zbrojonego 8) Umocnienie dna i skarp koryta cieku na wlocie i wylocie 9) Umocnienie poboczy gruntowych 10) Wykonanie barier ochronnych nad przepustem i na dojazdach Dla obu części wykonanie robót – metodą połówkową zgodnie z czasowym projektem organizacji ruchu, który należy uaktualnić (do wykorzystania projekt organizacji ruchu, który stracił ważność 31.12.2018 r.). Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót), który należy uaktualnić.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 54221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną