Dostawa 18 sztuk defibrylatorów AED z dedykowanymi skrzynkami ochronnymi i ich montaż wewnątrz budynków na terenie dzielnicy Szwederowo w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 18 sztuk defibrylatorów AED z dedykowanymi skrzynkami ochronnymi i ich montaż wewnątrz budynków na terenie dzielnicy Szwederowo w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk defibrylatorów AED z dedykowanymi skrzynkami ochronnymi i ich montaż wewnątrz budynków na terenie dzielnicy Szwederowo w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, wraz z załącznikami, w tym w załączniku pn. „Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia”. 2. W przypadku wskazania w udostępnionej dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w załączniku do SIWZ pn. „Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną