Dostawa 2 szt. wielofunkcyjnych urządzeń do zasypywania worków piaskiem, na wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 szt. wielofunkcyjnych urządzeń do zasypywania worków piaskiem, na wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 2 sztuk pakowarek do piasku – wielofunkcyjnych urządzeń do zasypywania worków piaskiem podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych. Dostawa przedmiotu zamówienia dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wszystkie urządzenia i osprzęt wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43261100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną