Dostawa chromatografu gazowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska
 • Telefon/fax: tel. 523 729 931 , fax. 523 729 931
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  ul. Kujawska 4
  85-031 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 729 931, fax. 523 729 931
  REGON: 29384100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwisbydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chromatografu gazowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa chromatografu gazowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Do obowiązku Wykonawcy należało będzie: 1) uzgodnienie dnia dostawy z pracownikiem działu laboratoryjnego, 2) dostawa przedmiotu umowy do WSSE w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż urządzenia, podłączenie do mediów oraz uruchomienie i sprawdzenie poprawności jego działania. 4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi urządzenia oraz cyklu szkoleń zgodnie z Formularzem wymaganych warunków technicznych. 5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy. 6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone protokołem odbioru. W odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu laboratoryjnego lub osoby upoważnione do odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu umowy.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy, o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną dalej „SIWZ”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38432210-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną