Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 374 92 61 , fax. 52 374 93 27
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  al. prof. S. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374 92 61, fax. 52 374 93 27
  REGON: 00000168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części przeznaczonych do budowy prototypu sortera. Całość zamówienia została podzielona na 4 zadania. Dostawa obejmuje: a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w SIWZ: zadanie nr 1: Dostawa zasilaczy impulsowych; zadanie nr 2: Dostawa elektrorolek; zadanie nr 3: Dostawa rolek biernych; zadanie nr 4: Dostawa czujników indukcyjnych. Miejsce dostawy Zadania nr 1-4, siedziba konsorcjanta projektu: REGALUX Krzysztof Sutowski Topole 40, 89-600 Chojnice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną