Dostawa elementów konstrukcyjnych hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 374 92 61 , fax. 52 374 93 27
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  al. prof. S. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374 92 61, fax. 52 374 93 27
  REGON: 00000168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów konstrukcyjnych hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych dla konstrukcji nośnej urządzeń audiowizualnych, konstrukcji nośnej sceny; elementów struktury nośnej systemu audio oraz aktory hydrauliczne do budowy hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej. Dostawa obejmuje: a. dostarczenie przez Wykonawcę Elementów konstrukcyjnych na własny koszt i ryzyko wraz z jego rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego; b. przekazanie Zamawiającemu Elementów konstrukcyjnych na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie. Miejsce dostawy: Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. H c006, 85-796 Bydgoszcz. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną