Dostawa energii elektrycznej do OR KRUS w Bydgoszczy oraz do Placówek Terenowych w Aleksandrowie Kujawskim i Sępólnie Krajeńskim.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-092 Bydgoszcz, ul. Leona Wyczółkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 523 415 261 , fax. 523 415 781
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
  ul. Leona Wyczółkowskiego 22
  85-092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 415 261, fax. 523 415 781
  REGON: 12513262005110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl; zakładka: zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do OR KRUS w Bydgoszczy oraz do Placówek Terenowych w Aleksandrowie Kujawskim i Sępólnie Krajeńskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz do Placówek Terenowych w Aleksandrowie Kujawskim i Sępólnie Krajeńskim (usługa kompleksowa). Usługa kompleksowa obejmuje sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie, przepisy kodeksu cywilnego, zasad określonych w koncesjach, postanowień umowy oraz oferty złożonej przez Wykonawcę. 3. Miejsce dostarczenia energii: 1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, 2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szczygłowskiego 13, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 4. Dane o poborze energii zostały przygotowane w oparciu o historyczny profil zużycia energii i aktualnie posiadaną grupę taryfową. Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego należy przyjąć, iż profil zużycia energii zostanie zachowany. 5. Zadeklarowane roczne zużycie energii elektrycznej może ulec zmianie. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen określonych w ofercie Wykonawcy. 6. Wykonawca musi posiadać aktualną umowę dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany będzie również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej, przy czym wszelkie koszty związane z dokonaniem bilansowania uwzględnione zostaną w cenie energii elektrycznej. 8. Warunki techniczne świadczenia usługi kompleksowej: 1) Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy: Miejsce przyłączeniowe: 1- stacja ZBRol nr 10195, 2- stacja SN Ogińskiego nr 10277 Przyłącze kablowe o napięciu: 0,4 kV Moc przyłączeniowa umowna: 45 kW Układ: 3 fazowy Szacunkowy pobór energii elektrycznej w okresie 1 roku: 111 500 kWh Grupa taryfowa: C21 2) Placówka Terenowa KRUS w Aleksandrowie Kujawskim: Miejsce przyłączeniowe: stacja Szczygłowskiego dz. nr 50/44 Przyłącze kablowe o napięciu: 0,4 kV Moc przyłączeniowa umowna: 20,5 kW Układ: 3 fazowy Szacunkowy pobór energii elektrycznej w okresie 1 roku: 19 000 kWh Grupa taryfowa: C12A 3) Placówka Terenowa KRUS w Sępólnie Krajeńskim: Miejsce przyłączeniowe: stacja Sępólno 1 Miasto nr 40895 Przyłącze kablowe o napięciu: 0,4 kV Moc przyłączeniowa umowna: 22 kW Układ: 3 fazowy Szacunkowy pobór energii elektrycznej w okresie 1 roku: 24 500 kWh Grupa taryfowa: C11 9. Zamawiający nie planuje obecnie zmiany grupy taryfowej. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany grupy taryfowej i mocy umownej w ciągu trwania umowy na dostawę energii elektrycznej z Wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną