Dostawa firan, zasłon i karniszy do internatu oraz kwater internatowych położonych na obszarze właściwości Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 525257805, , fax. 52 525 78 25
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
  Gdańska 163a
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525257805, , fax. 52 525 78 25
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa firan, zasłon i karniszy do internatu oraz kwater internatowych położonych na obszarze właściwości Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa firan, zasłon i karniszy do internatu oraz kwater internatowych położonych na obszarze właściwości Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy. Część I – Dostawa firan i zasłon do budynku internatu w Leźnicy Wielkiej, Osiedle blok 9. Część II – Sukcesywna dostawa zasłon i firan do kwater internatowych w miejscowościach położonych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy. Część III – Sukcesywna dostawa karniszy do kwater internatowych w miejscowościach położonych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39515100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną