Dostawa Kardiomonitorów w ramach: Realizacji dostawy aparatury, sprzętu medycznego w ramach programu: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” na rok 2019 – konkurs dedykowany dla podmiotów realizujących leczenie w zakresie białaczek dzieci

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 525 854 304 , fax. 525 854 076
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 854 304, fax. 525 854 076
  REGON: 11260740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Kardiomonitorów w ramach: Realizacji dostawy aparatury, sprzętu medycznego w ramach programu: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” na rok 2019 – konkurs dedykowany dla podmiotów realizujących leczenie w zakresie białaczek dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Kardiomonitorów określona w załączniku nr 2a (tj. formularzu właściwości techniczno – użytkowych) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 1 niepodzielną część. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu właściwości techniczno - użytkowych, stanowiących załącznik nr 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33195100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną