Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 374 92 61 , fax. 52 374 93 27
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  al. prof. S. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374 92 61, fax. 52 374 93 27
  REGON: 00000168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki nowego komputera przenośnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SIWZ. Dostawa obejmuje: a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego; b.przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu dostawy; protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie. Miejsca dostawy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną