Dostawa leków

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 523 256 606
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 523 256 606
  REGON: 92356930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Leki cytotoksyczne muszą znajdować się w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, określonych w Zarządzeniu Nr 65/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.06.2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (zał. 1n ze zmianami) oraz obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV znajduje się w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia, stanowiących załączniki nr: od 1-1 do 1-15. 2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby oferowany i dostarczany przedmiot zamówienia był adekwatny do jego przeznaczenia i posiadał (odpowiednio): a) substancję czynną zgodną z nazwą międzynarodową, b) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – jako produkt leczniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wydane przez uprawniony do tego organ, np. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – do okazania na żądanie w trakcie realizacji umowy. d) charakterystyki produktów leczniczych – do okazania na żądanie w trakcie realizacji umowy. e) okres ważności, pozwalający Zamawiającemu na jego zastosowanie w okresie minimum 12 miesięcy od dnia otrzymania dostawy. Dostawa przedmiotu zamówienia z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę. 3. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia w nazwach międzynarodowych, Wykonawcy zobowiązani są do podania (wpisując w odpowiedniej kolumnie Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia): - nazw handlowych, - wielkości opakowania, - producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, - kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN – dotyczy Pakietu 7, 8, 9, 10 i 11. 4. Zamawiający określa następujący, dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia: a) w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opakowań”, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną). a) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leku o innej postaci: z tabletek na tabletki powlekane, drażetki lub kapsułki, oraz z ampułek na fiolki i odwrotnie. b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny. 5. Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną