Dostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacjo i rozwoju w wraz ze wsparciem serwisowym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacjo i rozwoju w wraz ze wsparciem serwisowym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania SAP HANA lub równoważne, a także wsparcia serwisowego SAP Maintenance do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania SAP, zwane dalej „oprogramowaniem” lub „wsparciem serwisowym” lub „przedmiotem zamówienia”. Wsparcie serwisowe obejmuje okres 12- miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, przez Strony . Oferowane oprogramowanie winno być nowe, niepochodzące z odsprzedaży używanych licencji, pochodzić od autoryzowanych partnerów z oficjalnej i legalnej dystrybucji. Zakres zamówienia obejmuje: zakup oprogramowania i jego dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy oprogramowania na nośniku, jak i w formie elektronicznej. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca realizujący zamówienie winien: 1) Posiadać ważną umowę partnerską z SAP Polska oraz status partnerstwa na poziomie SILVER lub wyższym. 2) Posiadać ważny certyfikat SAP Partner Center of Excellence. 3) W modelu procesów biznesowych SAP posiadać certyfikat SAP-Qualified Partner-Packaged Solution. 4) W zakresie instalacji systemów SAP posiadać eksperta/konsultanta, który ma SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 2.0 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia odpowiednie dokumenty, o których mowa powyżej. Odmowa okazania lub brak stosownych dokumentów, będzie skutkować odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną