Dostawa macierzy wraz z instalacją i uruchomieniem w środowisku wirtualizacyjnym systemu informatycznego Radia PiK S.A.

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 52 327-41-41 3274156 , fax. 523 456 013
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
  ul. Gdańska
  85-006 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 327-41-41 3274156, fax. 523 456 013
  REGON: 90449804000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiopik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa macierzy wraz z instalacją i uruchomieniem w środowisku wirtualizacyjnym systemu informatycznego Radia PiK S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu wirtualizacji w Radio PiK S.A. wraz z dostawą urządzeń i oprogramowania niezbędnych do wdrożenia i eksploatacji systemu. W szczególności zamówienie dotyczy dostarczenia, instalacji i konfiguracji macierzy dyskowej, a także udzielenia wsparcia technicznego dla całości rozwiązania na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający tym sposobem zamierza polepszyć bezpieczeństwo oraz wydajność swojego systemu informatycznego. Z uwagi na znaczenie danych przetwarzanych w systemach informatycznych Zamawiającego wymaga się, aby zastosowano rozwiązania zapewniające możliwie największą niezawodność systemu (poprzez redundancję urządzeń lub komponentów składowych) i odpowiednią wydajność. W dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie powinna być zachowana redundancja kluczowych elementów wg zasady „no single point of failure” (bez pojedynczego punktu awarii). Zamawiający oczekuje zminimalizowania ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji oraz zapewnienia na akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa funkcjonowania i utrzymanie pracujących systemów informatycznych. 1.2. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z potrzebami i wymogami Zamawiającego. 1.3. Wszystkie dostarczane urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, fabrycznie zapakowane przez producenta oraz nieużywane wcześniej w innych projektach. Dostarczany sprzęt powinien być zakupiony bezpośrednio u producenta albo w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta na rynku europejskim, razem z odpowiednim pakietem serwisowym wymaganym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się dostaw sprzętu typu „remarket”. Przeznaczeniem oferowanego sprzętu musi być rynek polski. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji legalności kanału dostawy u polskiego przedstawiciela producenta oraz że w przypadku braku legalności kanału sprzęt nie zostanie odebrany. 1.4. Wymaga się, aby wszelkie oprogramowanie, systemy operacyjne, silniki baz danych, aplikacje były dostarczone w wersjach w języku angielskim. 1.5. Wykonawca na swój wyłączny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zapewniając transport z wniesieniem do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną