Dostawa odbiorników radiowych do nasłuchu oraz zasilaczy dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odbiorników radiowych do nasłuchu oraz zasilaczy dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: • dostawa 20 (dwudziestu) sztuk fabrycznie nowych odbiorników radiowych do nasłuchu o zakresie częstotliwości: od 150 kHz do 35MHz wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi odbiorników i instrukcją w języku polskim; • dostawa 1(jednej)sztuki fabrycznie nowego odbiornika radiowego do nasłuchu o częstotliwości w zakresie od 1kHz do 2GHz wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi odbiornika i instrukcją w języku polskim; • dostawa 20 (dwudziestu) sztuk fabrycznie nowych zasilaczy stabilizowanych. dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wszystkie urządzenia i osprzęt wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35121700-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną