Dostawa odczynników do diagnostyki chorób limfoproliferacyjnych metodą cytometrii przepływowej wraz z dzierżawą cytometru

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. dr Izabeli Romanowskiej
 • Telefon/fax: tel. (0-52)3743208 , fax. (0-52)3743301
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (0-52)3743208, fax. (0-52)3743301
  REGON: 12553630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do diagnostyki chorób limfoproliferacyjnych metodą cytometrii przepływowej wraz z dzierżawą cytometru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników do diagnostyki chorób limfoproliferacyjnych metodą cytometrii przepływowej wraz z dzierżawą 10-kolorowego cytometru przepływowego ze stacją roboczą przez okres 24 miesięcy, który został szczegółowo opisany w załączonym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 oraz warunkach granicznych stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną