DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ, KUCHARSKIEJ, ROBOCZEJ I OCHRONNEJ

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ, KUCHARSKIEJ, ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego dostaw artykułów odzieżowych, których zakres przedmiotowy oraz ilościowy został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. GŁÓWNY PRZEDMIOT CPV: 18100000-0 – odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki. 3. Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV: 18200000-1 – odzież wierzchnia; 18300000-2 – części garderoby; 18400000-3 – odzież specjalna i dodatki; 18810000-0 – obuwie inne niż sportowe oraz ochronne. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej niżej wymienionych części: CZĘŚĆ I – ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA CZĘŚĆ II – ODZIEŻ PERSONELU MEDYCZNEGO CZĘŚĆ III – ODZIEŻ KUCHARSKA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną