Dostawa oraz montaż systemu do precyzyjnego, bezobsługowego nawadniania deszczownią mostową poruszającą się frontalnie z systemem precyzyjnego nawadniania

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 374 92 61 , fax. 52 374 93 27
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  al. prof. S. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374 92 61, fax. 52 374 93 27
  REGON: 00000168900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz montaż systemu do precyzyjnego, bezobsługowego nawadniania deszczownią mostową poruszającą się frontalnie z systemem precyzyjnego nawadniania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż systemu do precyzyjnego, bezobsługowego nawadniania deszczownią mostową poruszającą się frontalnie z systemem precyzyjnego nawadniania. Dostawa obejmuje: a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b. dostarczenie, zamontowanie i dokonanie rozruchu Sprzętu (podłączenie wody, włącznie pompy, realizacja jednego cyklu podlewania, wyłączenie systemu) oraz przeprowadzenie jednodniowego instruktarzu stanowiskowego, teoretycznego i praktycznego dla co najmniej 3 osób; c. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43323000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną