Dostawa pakietów i tamponów zapachowych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy i jednostek policji województwa kujawsko-pomorskiego

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 525 255 320 , fax. 525 255 319
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 255 320, fax. 525 255 319
  REGON: 91362152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pakietów i tamponów zapachowych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy i jednostek policji województwa kujawsko-pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa pakietów i tamponów zapachowych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy i jednostek policji województwa kujawsko-pomorskiego. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Zadanie nr 1: Dostawa PAKIETÓW KRYMINALISTYCZNYCH DO POBIERANIA KRWI NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU, ZWANYM PAKIETEM DO KRWI; Zadanie nr 2: Dostawa PAKIETÓW KRYMINALISTYCZNYCH DO POBIERANIA WYMAZÓW Z JAMY USTNEJ ZWANYM PAKIETEM DNA; Zadanie nr 3: Dostawa PAKIETÓW DO ZABEZPIECZANIA ŚLADÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM; Zadanie nr 4: Dostawa TAMPONÓW ZAPACHOWYCH DO ZABEZPIECZANIA ŚLADÓW OSMOLOGICZNYCH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający ilości został określony przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ- Wykaz towaru i Załączniku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ. Ilekroć w dalszych postanowieniach SIWZ będzie mowa o „towarze” lub „artykułach” należy przez to rozumieć cały asortyment wymieniony w załącznikach do SIWZ (odpowiednia tabela dla każdego zadania zawierająca ilości).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną