Dostawa sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie basenu kompleksu Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie basenu kompleksu Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie basenu kompleksu Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w siwz wraz załącznikami, w tym w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1) dostawę kompletnego wyposażenia wraz z niezbędnym osprzętem i materiałami, 2) montaż – dotyczy elementów wymagających montażu, 3) dostarczenie instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji poszczególnych elementów wyposażenia w języku polskim, 4) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (m. in.: atesty, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, instrukcje eksploatacji i konserwacji) w języku polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną