Dostawa szpitalnych wyrobów papierowych oraz zestawów ubraniowych, obuwia i akcesoriów ochronnych.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 523 256 606
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 523 256 606
  REGON: 92356930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szpitalnych wyrobów papierowych oraz zestawów ubraniowych, obuwia i akcesoriów ochronnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szpitalnych wyrobów papierowych oraz zestawów ubraniowych, obuwia i akcesoriów ochronnych, która obejmuje: Pakiet 1 – Poszwy i poszewki jednorazowe; Pakiet 2 – Odzież medyczna; Pakiet 3 – Obuwie medyczne; Pakiet 4 – Odzież robocza; Pakiet 5 – Obuwie bezpieczne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają załączniki nr od 1-1 do 1-5 do SIWZ (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia). 3. Przedmiot zamówienia musi być: 3.1. Wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 186), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.). – dotyczy Pakietu 1. 3.2. Zgodny z normą: • CEN/TS 14237:2015-12 [ENV 14237:20032]- dotyczy Pakietu 1 i 2; • PN-EN ISO 20347 - dotyczy Pakietu 3; • PN-EN 50321:2002 - dotyczy Pakietu 5 poz. 2. 3.3. Zgodny ze standardem EN ISO 20345 – dotyczy Pakietu 5. 4. Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18222100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną