DOSTAWA SZYN KOLEJOWYCH 49E1

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska
 • Telefon/fax: tel. 523 249 449 , fax. 523 249 438
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 249 449, fax. 523 249 438
  REGON: 91605784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SZYN KOLEJOWYCH 49E1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa szyn kolejowych 49E1 wg EN13674 - szyna kolejowa 49E1 nieotworowana gat. R260 długość 30 m (19 szt.). 2) Oferowane szyny muszą być nowe, zgodne z Polskimi Normami. 3) Zamawiający nie dopuszcza dostaw szyn staroużytecznych. 4) Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, w związku z czym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że oferowany asortyment jest identyczny funkcjonalnie i jest możliwie najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, składu, materiałów, z których jest wykonany, rozmiarów itp. do opisanego przedmiotu zmówienia. 5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena równoważności oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ będzie dokonywana na podstawie załączonego do oferty zestawienia porównawczego. Zestawienie takie należy opracować w formie tabelarycznej i dołączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34946110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną