Dostawa tabletów, komputerów przenośnych z akcesoriami, terminali komputerowych, monitorów LCD oraz licencji oprogramowania biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tabletów, komputerów przenośnych z akcesoriami, terminali komputerowych, monitorów LCD oraz licencji oprogramowania biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów, komputerów przenośnych z akcesoriami, terminali komputerowych, monitorów LCD oraz licencji oprogramowania biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, wraz z załącznikami, w tym w załączniku pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. 2. W przypadku wskazania w udostępnionej dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem że zapewnia one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. według podziału na 5 pakietów: 1) Pakiet I – tablety, 2) Pakiet II – komputery przenośne, 3) Pakiet III – terminale, 4) Pakiet IV – monitory LCD, 5) Pakiet V – licencje oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 11302132-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną