Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2020r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2020r. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 44 11 37 00-2 Materiały do naprawy nawierzchni dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno, o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2020r. 2. Miejsce dostaw masy mineralno – asfaltowej (bitumicznej) na zimno dla poszczególnych Rejonów, w ilościach maksymalnych dla: 2.1 RDW Inowrocław, ul. Budowlana 40 w ilości ogółem 50 Mg, miejsce dostaw: - siedziba RDW Inowrocław, ul. Budowlana 40 w ilości 50 Mg 2.2 RDW Toruń, ul. Polna 113 w ilości 120 Mg, miejsce dostaw: - baza w m. Młyniec gm. Lubicz w ilości 80 Mg - zaplecze w Toruniu, ul. Polna 113 w ilości 40 Mg 2.3 RDW Tuchola, ul. Przemysłowa 4 w ilości ogółem 90 Mg, miejsce dostaw: - siedziba RDW Tuchola ul. Przemysłowa 4 w ilości 75 Mg - baza w Szubinie, ul. Dworcowa 5 - w ilości 15 Mg 2.4 RDW Wąbrzeźno ul. 1 Maja 61 w ilości ogółem 100 Mg, miejsce dostaw: - siedziba RDW Wąbrzeźno ul. 1 Maja 61 w ilości 60 Mg - baza w Brodnicy Karbowo ul.Wczasowa 46A w ilości 40 Mg 2.5 RDW Włocławek, ul. Chopina 1 w ilości ogółem 120 Mg, miejsce dostaw: - baza we Włocławku ul. Mielęcińska 13 w ilości 80 Mg - baza w Rumiankowie k/Lipna w ilości 40 Mg 2.6 RDW Żołędowo, ul Pałacowa 15 w ilości 70 Mg. 3. Masa bitumiczna na zimno winna spełniać następujące wymagania: 3.1. Frakcja od 0 – 8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami z przeznaczeniem na warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej, 3.2. Możliwość wykonania masą remontów cząstkowych dróg kategorii ,,G” i ,,Z” obciążonych ruchem KR-3 w okresie wiosenno - jesiennym i zimowym przy temp. powietrza od –200C do + 300C, możliwość rozkładania i zagęszczania masy w wybojach, 3.3. Czas składowania w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych masy mineralno asfaltowej bez utraty właściwości fizyczno-chemicznych powinien wynosić 12 m-cy. 4. Zamawiający przewiduje zakup masy w ciągu trwania umowy w miarę zapotrzebowania RDW. Jednorazowe zamówienie masy z dostawą do Rejonu nie będzie mniejsze niż 2 Mg, jakość każdej dostawy musi być udokumentowana stosownym dokumentem (deklaracją zgodności z AT, tp.) 5. Do transportu należy użyć samochodu skrzyniowego umożliwiającego rozładunek ręczny lub użycie wózka widłowego lub innego urządzenia mechanicznego z zachowaniem szczególnie przepisów b.h.p. Koszt transportu i rozładunku ponosi Wykonawca, i należy te koszty wliczyć w cenę oferty. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony materiał w zgrzewnych workach foliowych o minimalne wielkości 15kg, i maksymalnej 25kg (zgodnie z deklaracją Wykonawcy – kryterium Wielkość opakowań masy mineralno – asfaltowej) 7. Worki które ulegną uszkodzeniu przy rozładunku nie będą przyjęte i zostaną zwrócone Wykonawcy. 8. Na opakowaniach lub etykiecie wyrobu producent powinien umieścić następujące dane: nazwa i adres producenta, data produkcji, nr partii, ilość wyrobu w opakowaniu, warunki magazynowania oraz zgodnie z Atestem Higienicznym PZH na opakowaniu lub etykiecie należy umieścić zalecenia dotyczące ostrożności wg karty bezpieczeństwa producenta wyrobu. 9. Przewidywane ilości wskazane w pkt. 2 są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb. Rzeczywista ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. 10. Termin dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego miejsca przez Zamawiającego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych i minimalnie 3 dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy – kryterium Termin dostawy przedmiotu zamówienia) licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem/e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy. 11. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego. 11.1 Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na zwiększeniu ilości dostaw masy w ilości do 50 % wartości zamówienia w zależności od panujących warunków atmosferycznych przyczyniających się do zwiększenia powierzchni i ilości ubytków w nawierzchni drogi oraz posiadanych środków finansowych. 11.2 Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 11.3 Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 15.12.2020r. 11.4 O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przez realizacją. 11.5 Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 11.6 Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. 11.7 Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem. 11.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną