Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie czterech kompletnych, nowych siłowni telekomunikacyjnych wraz z liniami baterii akumulatorów w nowo wyremontowanych budynkach KPP w Inowrocławiu, KP Toruń-Rubinkowo oraz budynkach KPP w Brodnicy i KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 525 255 320 , fax. 525 255 319
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 255 320, fax. 525 255 319
  REGON: 91362152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie czterech kompletnych, nowych siłowni telekomunikacyjnych wraz z liniami baterii akumulatorów w nowo wyremontowanych budynkach KPP w Inowrocławiu, KP Toruń-Rubinkowo oraz budynkach KPP w Brodnicy i KPP w Golubiu-Dobrzyniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie czterech kompletnych nowych siłowni telekomunikacyjnych wraz z liniami baterii akumulatorów w nowo wyremontowanych budynkach KPP w Inowrocławiu, KP Toruń-Rubinkowo oraz budynkach KPP w Brodnicy i KPP w Golubiu-Dobrzyniu. Do przedmiotu zamówienia należy również wykonanie projektu techniczno-instalacyjnego systemu zasilania oraz dostarczenie dokumentacji technicznej i dokumentacji obsługowej w języku polskim. 2. Zamówienie obejmuje 4 zadania, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 1) Zadanie nr 1 – Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z liniami baterii akumulatorów w KPP w Inowrocławiu, 2) Zadanie nr 2 – Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z liniami baterii akumulatorów w KP Toruń-Rubinkowo, 3) Zadanie nr 3 – Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z liniami baterii akumulatorów w KPP w Brodnicy, 4) Zadanie nr 4 – Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z liniami baterii akumulatorów w KPP w Golubiu-Dobrzyniu. 3. Dostarczony sprzęt w ramach realizacji niniejszego zamówienia ma być sprzętem nowym, produkowanym nie wcześniej niż 2019r. i nie używanym w innych wcześniejszych projektach. 4. Dostarczony sprzęt w ramach realizacji niniejszego zamówienia ma posiadać świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), zawiera minimalne parametry i wymagania techniczne, jakim ma odpowiadać oferowany sprzęt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31682530-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną