Dostawy energii elektrycznej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana
 • Telefon/fax: tel. 052 052 3255654; 3255600 , fax. 052 3255664
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
  ul. Św. Floriana 12
  85-030 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 052 3255654; 3255600, fax. 052 3255664
  REGON: 00097918800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy do trzech budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru: Nr I Nazwa punktu poboru : Pawilon łóżkowy, BYDGOSZCZ, Św. Floriana 12 Nr licznika: 97834354 (dwutaryfowy) Numer PPE: PLENED00000590000000000002344675 Numer ewidencyjny: 6068/01/6074 Adres punktu poboru: Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz Grupa taryfowa: C22a Moc umowna: 150 kW Planowane roczne zużycie energii: 351 MWh (prognozowane na rok 2020) - w tym szczytowe ok. 117MWh i pozaszczytowe 234 MWh. Nazwa dystrybutora: ENEA Spółka Akcyjna ul. Górecka 1, 60-201 Poznań Nazwa dotychczasowego sprzedawcy: Green S.A. Ul. Antoniego Słonimskiego 6 50-304 Wrocław Faktury maja być wysyłane na adres płatnika t.j. ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz. Nr II Nazwa punktu poboru : Szpital Obserwacyjno-Zakaźny, BYDGOSZCXZ, Św. Floriana 12 Nr licznika: 96722265 (dwutaryfowy) Numer PPE: PLENED00000590000000000002142604 Numer ewidencyjny: 6068/01/6068 Adres punktu poboru: Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz Grupa taryfowa: C22a Moc umowna: 150 kW Planowane roczne zużycie energii: 428 MWh (prognozowane na rok 2020) - w tym szczytowe ok. 143MWh i pozaszczytowe 285 MWh. Nazwa dystrybutora: ENEA Spółka Akcyjna ul. Górecka 1, 60-201 Poznań Nazwa dotychczasowego sprzedawcy: Green S.A. Ul. Antoniego Słonimskiego 6 50-304 Wrocław Faktury maja być wysyłane na adres płatnika t.j. ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz. Nr III Nazwa punktu poboru : rozdzielnia nn budynek przychodni Nr licznika: 96774848 (jednotaryfowy) Numer PPE: PLENED00000590000000000002909609 Numer ewidencyjny: 6068/01/6105 Adres punktu poboru: Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz Grupa taryfowa: C21 Moc umowna: 72 kW Planowane roczne zużycie energii: 70 MWh (prognozowane na rok 2020) Nazwa dystrybutora: ENEA Spółka Akcyjna ul. Górecka 1, 60-201 Poznań Nazwa dotychczasowego sprzedawcy: Green S.A. Ul. Antoniego Słonimskiego 6 50-304 Wrocław Faktury maja być wysyłane na adres płatnika t.j. ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz. Prognozowane zużycie energii elektrycznej przedstawione w ww. punktach ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości – dotyczy to również podanych ilości dla stref w grupach taryfowych (punkty poboru nr I i II). Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Ewentualna zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej nastąpi stosownym aneksem do umowy. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną