Dostawy jednorazowych artykułów medycznych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sprawa nr 2/Sz/2019

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5855252, 5855303 , fax. 525 855 300
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Wały Jagiellońskie 4
  85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5855252, 5855303, fax. 525 855 300
  REGON: 91393218000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy jednorazowych artykułów medycznych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sprawa nr 2/Sz/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z podziałem na  dziesięć części:, w asortymencie i w ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – stanowiący integralną część niniejszej siwz. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów z braku zapotrzebowania na dany asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania. Podział na części: Pakiet 1: Inne artykuły medyczne – Bydgoszcz, Pakiet 2: Pętle do polipektomii,   Pakiet 3: Elektrody monopolarne,   Pakiet 4: Podkłady barierowe,   Pakiet 5: Probówki i igły,   Pakiet 6: Rękawiczki diagnostyczne,   Pakiet 7: Zestawy do wkłucia,   Pakiet 8: Zestawy do zabiegów operacyjnych,   Pakiet 9: Worki stomijne,   Pakiet 10: Grudziądz oddz. ginekologiczno - położniczy Pakiet 11: Filtry, Pakiet 12: Elektrody, Pakiet 13: Zestawy do drenażu,           Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (który jednocześnie stanowi arkusz do sporządzenia wyceny) odpowiednio dla poszczególnych części postępowania – stanowiące integralną część niniejszej siwz.       Informacja na temat procedur elektronicznych!   Akceptowane będą faktury elektroniczne. Zamawiający udostępnia możliwość wysyłania przez Wykonawcę faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które winny być dołączone do faktury (wynikające z zapisów umowy) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.   UWAGA! Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Miejsce dostaw:  Dostawy w/w artykułów będących przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostarczyć do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, ul Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3. Dostarczany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, dostarczony w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, odbiór potwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Jednostki Organizacyjnej Służby Więziennej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy i zgodnie ze wskazaniem podanym w pkt. 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt. 4. Realizacja zamówienia w godzinach 8:00 do 12:00. 5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym, lub e-mailowym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem.   6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia ustala się 30 dniowy termin płatności, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za dostawę. Termin płatności liczy się od daty doręczenia w/w faktury do Zamawiającego. Sposób płatności – przelew na konto  Wykonawcy. 8. Termin ważności dostarczanych produktów określonych w załączniku nr 6 do siwz, nie może być krótszy niż 12 m-cy, licząc od daty dostawy towaru zamawiającemu. II. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną