Dzierżawa cyfrowego łącza w technologii Ethernet L2 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 525 255 320 , fax. 525 255 319
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 255 320, fax. 525 255 319
  REGON: 91362152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa cyfrowego łącza w technologii Ethernet L2 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy cyfrowego łącza w technologii Ethernet L2. Kod CPV: usługi telekomunikacyjne - 64200000-8 2. Łącze cyfrowe musi być realizowane w technologii Ethernet L2 o przepływności co najmniej 10 Mbit/s w relacji od: KWP Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz (lub KMP Bydgoszcz ul. Wojska polskiego 4F, 85-171 Bydgoszcz), do: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe al. Jana Pawła II 158B, 85-151 Bydgoszcz – budynek starej Rusznikarni (pozycja GPS z map gogle 53.094358,17.990680 zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ). 3. Parametry techniczne łączy teletransmisyjnych muszą być zgodne z obowiązującymi normami tj. zgodne z normą PN-ETSIEN 300 288, PN-ETSIEN 300 289, PN-ETSIEN 300 418, PN-ETSIEN 300 247 i PN-ETSIEN 300 419 lub normami równoważnymi. 4. Wykaz norm zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiąże się do zachowania parametrów technicznych łącza zgodnie z obowiązującymi normami przez cały czas trwania dzierżawy oraz do prowadzenia bieżącej kontroli łączy w celu zagwarantowania ich właściwych parametrów. 6. Zamawiający informuje, iż korzystając z zestawionego łącza L2 Ethernet będzie przesyłany ruch tagowany tj. ramki 802.1q.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną