Erozja koryta rzeki Noteć Wschodnia w km 328+700; 328+770 wraz z destabilizacją systemu posadowienia budynku młyna na dz. Nr 98 m. Obory, gm. Wierzbinek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Erozja koryta rzeki Noteć Wschodnia w km 328+700; 328+770 wraz z destabilizacją systemu posadowienia budynku młyna na dz. Nr 98 m. Obory, gm. Wierzbinek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej – projekt budowlano-wykonawczy wraz z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego oraz innymi opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegółowymi dla zadania pn. „Erozja koryta rzeki Noteć Wschodnia w km 328+700-328+770 wraz z destabilizacją systemu posadowienia budynku młyna na dz. nr 98 m. Obory, gm. Wierzbinek.” 4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. 4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 4.6 CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 4.7 Rodzaj zamówienia: usługa 4.8 Zamawiający (zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. a-c ustawy prawo zamówień publicznych) nakłada na wykonawcę lub podwykonawcę wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 4.3 SIWZ w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną