Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach realizacji Projektu pn. Modernizacja energetyczna Budynku „A” Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy POIS.01.03.01-00-0135/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-067 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. +48525853698 , fax. +48525853692
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Jagiellońska 13-15
  85-067 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48525853698, fax. +48525853692
  REGON: 00000132400037
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach realizacji Projektu pn. Modernizacja energetyczna Budynku „A” Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy POIS.01.03.01-00-0135/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach realizacji Projektu pn. Modernizacja energetyczna Budynku „A” Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy POIS.01.03.01-00-0135/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, mających na celu osiągnięcie planowanego efektu energetycznego, w zakres których wchodzą m.in. -Docieplenie stropów wełną mineralną grubości 22 cm i 14 cm -Docieplenie przegród zewnętrznych styropianem grubości 15 cm -Wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K -Wymiana drzwi stalowych o współczynniku przenikania ciepła U = 2,5 W/m2K na aluminiowe o współczynniku U = 1,30 W/m2K -Modernizacja instalacji C.O. i C.W.U -Wymiana wentylacji -Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,875 kW i ilości modułów fotowoltaicznych wynoszącą 145 sztuk. -Wymiana oświetlenia wewnętrznego na źródła typu LED. Modernizacja polegać będzie na wymianie istniejących opraw na oprawy świetlówkowe LED oraz źródeł halogenowych na źródła punktowe LED. -Modernizacja instalacji chłodniczej, która polegać będzie na zastąpieniu indywidualnych jednostki klimatyzacyjnych typu Split pojedynczych urządzeń chłodniczych, scentralizowanym układem chłodzenia, skojarzonym z centralną wentylacyjną o mocy chłodniczej 373,843 kW i poborze energii szacunkowym wynoszącym 140 kWh/rok. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku 6 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną