Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 29/6 w Bydgoszczy.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 29/6 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 29/6 w Bydgoszczy w standardzie deweloperskim. Zakres prac obejmuje odpowiednio roboty w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z załączoną techniczną, w tym projektową, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wydaną decyzją pozwolenia. Zakres robót obejmuje również konieczność wejścia i realizacji prac w wykupionym (własnościowym) lokalu mieszkalnym nr 10. Projekt przebudowy zakłada, że na potrzeby wentylacji nowo tworzonego pomieszczenia łazienki w lokalu nr 6 winien być wykorzystany przewód kominowy nr 6, który obecnie służy jako wentylacja kuchni lokalu nr 10, a istniejąca wentylacja kuchni lokalu nr 10 winna zostać przełączona do wolnego przewodu nr 1. Wymagane jest wykonanie robót polegających na zamurowaniu istniejącego otworu wentylacji w kuchni i wybiciu nowego otworu w innym przewodzie kominowym z montażem estetycznej kratki wentylacyjnej w kuchni oraz wykonanie odpowiednich obróbek (prac tynkarsko-malarskich) zapewniających zachowanie estetyki płaszczyzn dotkniętych wykonywanymi robotami, w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, z jednoczesnym zabezpieczeniem terenu, wyposażenia i mienia znajdującego się w lokalu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną