Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-224 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy
 • Telefon/fax: tel. 523 418 308
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  ul. Świętej Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 418 308
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33 Zakres robót: W celu modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać następujące prace: demontaż i utylizacja istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego, montaż nowoprojektowanego systemu (wymiana okablowania zasilającego 230V AC oprawy ewakuacyjne i awaryjne – trasy kablowe w budynku prowadzone natynkowo w listwach, montaż tras okablowania monitoringu opraw – wspólne trasy kablowe wraz z zasilaniem, rozbudowa istniejących rozdzielni elektrycznych o dodatkowe zabezpieczenia w celu zasilania nowoprojektowanych opraw, montaż centrali monitorującej oraz komputera do przygotowywania raportów, montaż opraw ewakuacyjnych oraz awaryjnych, montaż trasy kablowej UTP łączącej centralę monitoringu wraz z komputerem PC), adresowanie urządzeń w systemie, wykonanie pomiarów elektrycznych, testów i sprawdzeń, programowanie i uruchomienie systemu, szkolenie obsługi, opracowanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie robót międzybranżowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną