MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/, http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia: MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU CPV 45 23 32 80 - 5 Wznoszenie barier drogowych CPV 34 92 81 10 - 2 Bariery drogowe 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: - demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem i rozładunkiem oraz zasypanie dołków po słupkach; - montaż wraz z dostawą barier stalowych typu U-14a z rozstawem słupków co 4m: komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp. (sp05/4, N2W5A) ; - demontaż i ponowny montaż istniejących barier stalowych (przechylonych/ przewróconych, które nadają się do dalszej eksploatacji) w tej samej lokalizacji; - demontaż i ponowny montaż barier drogowych rurowych (przechylonych/przewróconych, które nadal nadają się do dalszej eksploatacji) w tej samej lokalizacji; - dostawa barier oraz słupków do barier wraz z dowozem i rozładunkiem; - dostawa kompletnych barier stalowych łukowych typu U-14a z rozstawem słupków co 4m: komplet, słupki h- 1 900mm, elementy odblaskowe (sp05/4, N2W5A); Tabela I. Regulacja (demontaż i ponowny montaż) istniejących barier drogowych lp. nr drogi lokalizacja (w km od – do) miejscowość strona długość odcinka (w mb) rodzaj (funkcja drogowa) uwagi 1 240 58+679 ÷ 58+693 Plewno prawa 36,00 Sp05/4 2 240 58+679 ÷ 58+693 Plewno lewa 32,00 Sp05/4 RAZEM 68,00 lp. nr drogi lokalizacja (w km od – do) miejscowość strona długość odcinka (w mb) rodzaj (funkcja drogowa) uwagi 1 207 1+688 ÷ 1+784 Dragacz prawa 96,00 Sp05/4 RAZEM 96,00 Tabela II. Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. Tabela III. Montaż wraz z dostawą barier stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m (komplet wraz ze słupkami h = 1 900 mm, sp05/4 (N2W5A) i elementami odblaskowymi). lp. nr drogi lokalizacja (w km od – do) miejscowość strona długość odcinka (w mb) rodzaj (funkcja drogowa) uwagi 1 207 1+688 ÷ 1+784 Dragacz prawa 96,00 Sp05/4 2 402 0+288 ÷ 0+344 Fletnowo prawa 56,00 Sp05/4 w tym 2 łukowe – R8 3 402 0+286 ÷ 0+334 Fletnowo lewa 48,00 Sp05/4 w tym 2 łukowe – R8 4 402 1+380 ÷ 1+620 Fletnowo prawa 124,00 Sp05/4 RAZEM 324,00 3. Zamówieni zostało podzielone na DWIE CZĘŚCI i obejmuje drogi wojewódzkie administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie (każda z części stanowi oddzielne postępowanie). 3.1. CZĘŚĆ NR 1: - Regulacja istniejących barier drogowych: Demontaż istniejących barier drogowych – 68,00 mb, Montaż zdemontowanych barier drogowych – 68,00 mb, - Demontaż istniejących uszkodzonych barier i montaż w tej samej lokalizacji nowych barier drogowych: Demontaż istniejących barier drogowych – 96,00 mb, Dostawa wraz z montażem nowych barier drogowych – 96,00 mb - Dostawa wraz z montażem nowych barier drogowych w lokalizacjach, w których bariery wcześniej nie występowały: - Dostawa wraz z montażem kompletnych barier stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2 W5 sp05/4 (słupkami h = 1 900 mm, i elementami odblaskowymi) - 212,00 mb, - Dostawa wraz z montażem kompletnych barier stalowych łukowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2 W5 sp05/4 (słupkami h = 1 900 mm, i elementami odblaskowymi) R8 – 16,00 mb, 3.2. CZĘŚĆ NR 2: - Demontaż poręczy mostowych przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego - 1,00 Mg, - Wykonanie podlewki pod stopy słupków barier mostrowych z mieszanki M38 (niskoskurczowej, o szybkim wiązaniu i wysokiej wytrzymałości), o powierzchni w miejscu: do 0,2 m2 – 30,00 msc, - Montaż wraz z dostawą kompletnych barier stalowych mostowych N2 W5 A (z poręczą rurową i kotwami wklejanymi) - 56,00 mb, - Montaż dylatacji barier mostowych - 4,00 szt., - Dostawa wraz z montażem kompletnych barier stalowych jednostronnych, o masie 39,00 kg/m przy obiekcie – zejście z obiektu - 32,00 mb. 3.3 Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w ZAŁĄCZNIKU NR 2.1. lub 2.2. do SIWZ winny w szczególności uwzględniać w przypadku: - demontażu istniejących barier: całkowitą cenę demontażu bariery, cenę wywozu zdemontowanych barier w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem, zasypanie i zagęszczenie dołków po słupkach betonowych oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z dostawą barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu w szczególności barier oraz słupków oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z transportem barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż z miejsca składowania barier oraz załadunek, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - demontażu i ponownego montażu barier stalowych lub rurowych: całkowitą cenę demontażu i montażu bariery cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - dostawy barier i/lub słupków: cenę barier i/lub słupków, koszty transportu do wskazanego miejsca przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 3.4. Roboty i dostawy będące przedmiotem zamówienia Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie; 3.5. Montaż i demontaż barier winny być każdorazowo zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 3.6. Bariery drogowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.) – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach; 3.7. Termin każdorazowej dostawy, montażu lub demontażu: Najkrótszy możliwy gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia wymagany przez Zamawiającego powinien wynosić 1 dzień roboczy. Najdłuższy możliwy gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia uwzględniany przy ocenie ofert: 6 dni roboczych. Najkrótszy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego powinien wynosić 1 dzień roboczy. Najdłuższy możliwy termin dostaw uwzględniany przy ocenie ofert: 6 dni roboczych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie XIII niniejszego SIWZ 3.8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany lokalizacji, ilości lub zmniejszenia zakresu zamówienia w stosunku do wartości wskazanych w tabelach I, II, III niniejszej SIWZ. Kwota rzeczywistego wynagrodzenia końcowego wykonawcy uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu zrealizowanych na rzecz Zamawiającego robót, objętych przedmiotem niniejszej umowy. 4. Zgodnie z obowiązującymi normami EN-PN 1317 przyjmuje się: -poziom powstrzymania: N2; -poziom intensywności zderzenia: A; -poziom odkształcenia wyrażonego szerokością pracującą: W5. 5. Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 7. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega, iż podane w ZAŁĄCZNIKACH NR 2.1. i 2.2. do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY ilości są ilościami szacunkowymi. 9. Oferowane bariery i słupki do barier muszą być fabrycznie nowe bez śladów używania, pełnowartościowe oraz spełniające w szczególności wymogi o których mowa w pkt. III.3 ppkt 3.6. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zm.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 11. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2012r.” oraz przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji technicznej. 12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia (patrz pkt. V 1.3.2 b).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928110-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną