MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej niżej wymienionych części: 1.1. CZĘŚĆ I – o klauzuli dostępu JAWNE 1.1.1. Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45331220-4 (instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych) 1.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem budynków i klimatyzatorów (powierzonych) z opisem ich zainstalowania, określa załącznik nr 1-A do SIWZ. 1.2. CZĘŚĆ II – o klauzuli dostępu ZASTRZEŻONE 1.2.1. Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45331220-4 (instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych) 1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem budynków i klimatyzatorów (powierzonych) z opisem ich zainstalowania, określa załącznik nr 1-B do SIWZ. 1.2.3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy winni posiadać poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” z terminem ważności w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych ważne w okresie obowiązywania umowy. 1.2.4. W przypadku prac odbywających się na terenie OŻW w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10, osoby wyznaczone do realizacji zadania muszą przedstawić OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI. 2. Wykonanie montażu odbywać się będzie przez osoby posiadające odpowiedni certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 – j.t.). 3. Wykonawca winien posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie Certyfikat dla Przedsiębiorców – o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 – j.t.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę przez osoby posiadające: - AKTUALNE ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE: D grupa 1 pkt 2 i 10, E grupa 1 pkt 2 i 10, D grupa 2 pkt 5 i 10, E grupa 2 pkt 5 i 10 - AKTUALNE ŚWIADECTWA AUTORYZACYJNE dla danego typu urządzeń. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 6. Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) złoży Zamawiającemu Wykaz czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – zgodnie z częścią XVI ust. 8 pkt c) i g) SIWZ. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projektach umów, stanowiących załączniki nr 11 i 12 do SIWZ. 8. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 9. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania montaż klimatyzatorów zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną