Naprawa oraz oczyszczenie przepustów, remont chodnika, odmulenie i umocnienie rowów w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2019r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa oraz oczyszczenie przepustów, remont chodnika, odmulenie i umocnienie rowów w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówienie podzielono na 2 części i obejmuje: 2.1 Część 1: * remont chodnika w ciągu DW 558 od km 14+022 do km 14+084 w m. Wielgie - oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów (tymczasowa or-ganizacja ruchu), - demontaż barier sprężystych, - wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika, - roboty ziemne wraz z transportem urobku; - formowani i zagęszczenie nasypów, - wzmocnienie podłoża geokratą, - wykonanie warstwy odcinającej, - wykonanie ławy pod krawężnik betonowy z oporem, - ustawienie obrzeża betonowego 30x8, - wykonanie ławy pod obrzeża betonowy z oporem, - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych - ażurowych - montaż barier sprężystych, - plantowanie poboczy mechanicznie 2.2 Część 2: * rozbiórka słupka betonowego mostu w m. Lubraniec DW 270 km 10+452 - rozbiórka – słupka ( 1 szt. ) betonowego na moście wraz z wywozem gruzu poza teren budowy, - skucie warstwy betonu na uszkodzonej płycie chodnikowej na moście, - ustawienie 1 szt. nowego słupka betonowego * oczyszczenie mostów w m. Lubraniec w km 10+452, m. Świętosławice w km 25+932, w m. Mchówek w km 25+932, w m. Grochowiska w km 15+878, w m. Wieniec w km 6+223 i kładki dla pieszych w m. Nowa Wieś w km 4+790 w ciągu dróg wojewódzkich - oczyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II-go stopnia czystości elementów stalowych uprzednio malowanych : balustrad - oczyszczenie powierzchni elementów betonowych przez piaskowanie : słupków - ręczne malowanie pędzlami elementów stalowych: balustrady i przeciągi – nałożenie 2-ch warstw farby podkładowej i 3-ch warstw farby nawierzchniowej ( dwa kolory – biały + zielo-ny, - malowanie powierzchni betonowych – zabezpieczenie antykorozyjne betonu farbą (biały kolor na słupkach) * oczyszczenie przepustów w m. Szpiegowo w km 9+280, w m. Dyblin w km 12+920, w m. Strachoń w km 13+660, w m. Mysłakówko w km 15+685 w ciągu dróg wojewódzkich - oczyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II-go stopnia czystości elementów stalowych uprzednio malowanych : balustrad - oczyszczenie powierzchni elementów betonowych przez piaskowanie : słupków - uzupełnienie lokalnych ubytków betonowych gr. do 3cm, - ręczne malowanie pędzlami elementów stalowych: balustrady i przeciągi – nałożenie 2-ch warstw farby podkładowej i 3-ch warstw farby nawierzchniowej ( dwa kolory – biały + zielony, - malowanie powierzchni betonowych – zabezpieczenie antykorozyjne betonu farbą (biały kolor na słupkach) Prace związane z wykonaniem powłoki malarskiej należy zakończyć przed 31.08.2019r. Warstwy nawierzchniowe wykonywać w kolorze białym oraz zielonym / RAL 6024, 6039 lub 6032/. * oczyszczenie przepustów w km 20+240 w m. Straszewo i 21+840 w m. Seroczki w ciągu DW nr 266 Ciechocinek – Sompolno - oczyszczenie przepustów z namułu, - odtworzenie istniejącego rowu na wlocie i wylocie przepustu z wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1km wraz z profilowaniem skarp rowu : długość rowu na wlocie -20 mb, na wylocie 20 mb, - umocnienie wlotu i wylotu j/w przepustu kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej * oczyszczenie przepustów w km 7+340 w m. Żabieniec, w km 18+297 w m. Osięciny, w ciągu DW nr 301 Lubanie - Osięciny - oczyszczenie przepustów z namułu, - odtworzenie istniejących rowów na wlocie i wylocie przepustów z wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1km wraz z profilowaniem skarp rowu : długość rowu na wlocie -20 mb, na wylocie 20 mb, - umocnienie wlotów i wylotów przepustów kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej * oczyszczenie przepustu w km 28+597 w m. Palczewo w ciągu DW nr 267 Ujma Duża – Piotrków Kujawski - oczyszczenie przepustów z namułu, - odtworzenie istniejących rowów na wlocie i wylocie przepustów z wywozem nadmiaru ziemi na odl. do 1km wraz z profilowaniem skarp rowu : długość rowu na wlocie -20 mb, na wylocie 20 mb, - umocnienie wlotów i wylotów przepustów kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 4. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają: kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach Dz. U. z 2015 poz. 1314 wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego. 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu za-mówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum zgodnie z tymczasową organizacją ruchu „metodą połówkową” przy utrzymaniu ruchu na moście oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 8. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 9. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca zabezpieczy i zadba o estetykę, ład i porządek w obrębie placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną