OBSŁUGA PRZEPRAWY PROMOWEJ „KORONOWO” NA ZALEWIE KORONOWSKIM W CIĄGU DROGI NR 1030C CEKCYN- LUBIEWO- CIERPLEWO- SOKOLE KUŹNICA

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OBSŁUGA PRZEPRAWY PROMOWEJ „KORONOWO” NA ZALEWIE KORONOWSKIM W CIĄGU DROGI NR 1030C CEKCYN- LUBIEWO- CIERPLEWO- SOKOLE KUŹNICA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Dane techniczne promu: 1) Nazwa promu „Koronowo” nr rej. BG-03-017. 2) Port macierzysty – m. Sokole Kuźnica na Zalewie Koronowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Lubiewo – Cierplewo – Sokole Kuźnica. 3) Konstrukcja promu – prom stalowy konstrukcji całkowicie spawanej, przeznaczony do przewozu międzybrzegowego w rejonie żeglugi nr 3, wyprodukowany w 1990 r. w stoczni Sandomierz, wymiary: dł. 21,74 m, szer. 7,72 m, ciężar 27 Mg. 4) Napęd – silnik wysokoprężny YANMAR 3TNM68. Zamawiający pokryje koszty związane z uzyskaniem i wystawieniem odpowiednich dokumentów, które armator jest obowiązany posiadać przy wykonywaniu przeprawy promowej. B. Zakres usługi obejmuje m.in.: 1) przewóz międzybrzegowy promem z napędem dolnolinowym pojazdów mechanicznych oraz pasażerów w porze dziennej w godzinach i dniach ustalonych w Harmonogramie kursowania promu stanowiącym załącznik do SIWZ, 2) zabezpieczanie na postoju poza godzinami kursowania promu zgodnie z przepisami ustawy o żegludze śródlądowej, 3) prowadzenie stosownej ewidencji oraz dokonywanie przeglądów i kontroli, poddawanie się kontroli odpowiednich instytucji, 4) prowadzenie pomiaru ruchu na promie, 5) zgłaszanie przeglądów technicznych silnika, 6) zakup paliwa do silnika oraz koszty związane z bieżącą eksploatacją napędu promu poprzez uzupełnianie płynów i olejów. Pozostałe koszty obsługi serwisowej ponosi Zamawiający, tj. koszty związane z naprawami silnika, wymianą części eksploatacyjnych, 7) bieżący dozór techniczny promu oraz zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uszkodzeń, potrzeb napraw lub wymiany sprzętu/wyposażenia wynikającej z bieżącej eksploatacji oraz obowiązujących przepisów, 8) w sytuacjach awaryjnych wykonywanie bieżącej naprawy promu oraz jego wyposażenia w celu utrzymania ciągłości przeprawy, 9) bieżącą konserwację liny głównej (zakup liny należy do Zamawiającego), 10) utrzymywanie czystości na promie i łodzi towarzyszącej (usuwanie zanieczyszczeń, zamiatanie i mycie pokładu itp.) sprzętem i materiałami Wykonawcy. Sprzęt, transport i materiały zapewnia Wykonawca, 11) codzienne zabezpieczenie po zamknięciu przeprawy wjazdów na prom poprzez zamknięcie barierek (zakup i konserwacja kłódki i zamka należy do Wykonawcy wraz z zakupem materiałów do konserwacji), 12) wykonanie na promie obowiązkowych oznaczeń jednostki zgodnie z dokumentami statkowymi, tj. nr rejestracyjny oraz nazwę promu o wymiarach niemniejszych niż wysokość litery 10 cm, wyznaczyć strefę bezpieczeństwa dla pieszych i pasażerów pasami o barwie żółto-czarnej materiałem i sprzętem Wykonawcy, 13) wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu na promie regulaminu kursowania promu oraz tablicy informacyjnej dla podróżnych oraz ich utrzymanie i odnawianie materiałem i sprzętem Wykonawcy, 14) bieżącą konserwację i ochronę przed zniszczeniem powierzonego przez Zamawiającego sprzętu (wymienionego w protokole przekazania) materiałem i sprzętem Wykonawcy, 15) po zakończeniu sezonu żeglugowego: a) zdemontowanie, zakonserwowanie oraz odpowiednie zabezpieczenie sprzętu/ wyposażenia promu, b) odholowanie promu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub unieruchomienie promu przy brzegu (w miejscu przeprawy) oraz zabezpieczenie jego burt przed lodem balotami lub matami słomianymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanej usługi, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie działania, metody użyte przy realizacji oraz za ich zgodność z przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1568 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60610000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną