ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH)

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Szubińska
 • Telefon/fax: tel. 261 419 781 , fax. 261 412 584
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
  Szubińska 2
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 419 781, fax. 261 412 584
  REGON: 09320866200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjftc.wp.mil.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych (segregowanych i niesegregowanych) z terenu kompleksów przy ul. Szubińskiej 2, Szubińskiej 105 oraz Potockiego 14 w Bydgoszczy, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa (2) zadania: Zadanie Nr 1 - usługa w zakresie odbioru odpadów wytwarzanych przez użytkowników kompleksu przy ulicy Szubińskiej 2, Zadanie Nr 2 - usługa w zakresie odbioru odpadów wytwarzanych przez użytkowników kompleksów przy ulicy Szubińskiej 105 i Potockiego 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną