Odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 - rozbiórka istniejącej zastawki oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego na wypływie z Jeziora Wiecanowskiego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 - rozbiórka istniejącej zastawki oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego na wypływie z Jeziora Wiecanowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest Odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 - rozbiórka istniejącej zastawki oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego na wypływie z Jeziora Wiecanowskiego 4.1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ 4.1.2 Dokumentacja – Załącznik nr 6 do SIWZ 4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 4.5 CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 4.6 Zamawiający (zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. a-c ustawy prawo zamówień publicznych) nakłada na wykonawcę lub podwykonawcę wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w przedmiarze robót czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Liczba robotników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia. 4.7 Szczegóły dotyczące zatrudnienia osób znajdują się we wzorze umowy w § 3 ust. 11-18.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną