Odnowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, odcinek Bysław – Rykowisko od km 41+855 do km 42+845 oraz od km 45+000 do km 45+500, dł. 1,49km” Etap 1 od km 41+855 do km 42+845

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, odcinek Bysław – Rykowisko od km 41+855 do km 42+845 oraz od km 45+000 do km 45+500, dł. 1,49km” Etap 1 od km 41+855 do km 42+845
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonania robót wg poniższego: 2.1 roboty pomiarowe; 2.2 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 2.3 warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej; 2.4 warstwa wiążąca asfaltowa; 2.5 warstwa ścieralna z SMA; 2.6 geosiatka do wzmocnienia ; 2.7 oznakowanie poziome grubowarstwowe – chemoutwardzalne; 2.8 umocnienie poboczy; 2.9 regulacja wysokościowa zjazdów; 2.10 wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz ustawienie słupków hektometrowych. 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego pismem znak: BD-I.8022.2.86.2017 z dnia 05.06.2019r. przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. W przypadku, kiedy tymczasowa org. ruchu przekazana przez Zamawiającego nie będzie spełniała założeń technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę, Wykonawca na własny koszt opracuje nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie niezbędne opinie i zatwierdzenie. Sytuacja ta nie może stanowić podstaw do zwiększenia wynagrodzenia oraz terminu wydłużenia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną