Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020r. z podziałem na 6 części

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020r. z podziałem na 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: „Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020r. z podziałem na 6 części” CPV 45.23.32.21-4 – malowanie nawierzchni 2. Zamówieniem objęto drogi wojewódzkie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Zamówienie podzielono na 6 części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: a) cz. I – RDW Inowrocław (1 etap) b) cz. II – RDW Toruń (2 etapy) c) cz. III – RDW Tuchola (2 etapy) d) cz. IV – RDW Wąbrzeźno (1 etap) e) cz. V – RDW Włocławek (1 etap f) cz. VI – RDW Żołędowo (1 etap) W ramach poszczególnych części Zamawiający wydzielił 1 lub 2 etapy realizacji zamówienia, szczegółowy przedmiar dotyczący każdego etapu znajduje się w kosztorysach ofertowych właściwych dla danego etapu. 3.1 Zamówienie obejmuje następujący zakres robót 1) oczyszczenie nawierzchni przed malowaniem; 2) trasowanie malowanych powierzchni; 3) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych cienkowarstwowo farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem kulek odblaskowych; 4) malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych cienkowarstwowo farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem kulek odblaskowych; 5) malowanie strzałek i innych symboli cienkowarstwowo farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem kulek odblaskowych; 6) frezowanie istniejącego malowania poziomego; 7) malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, gładkie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych, strzałek i innych symboli oraz linii na skrzyżowaniach i przejść dla pieszych; 8) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych, strzałek i innych symboli oraz linii na skrzyżowaniach i przejść dla pieszych cienkowarstwowo farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem kulek odblaskowych na istniejącym, zanikającym oznakowaniu grubowarstwowym. 3.2 Odnowienie oznakowania poziomego należy wykonać zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu, który zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy, a przed podpisaniem umowy dostępny jest do wglądu we właściwych miejscowo Rejonach Dróg Wojewódzkich. 3.3 Zestawienie linii, przejść dla pieszych i piktogramów z lokalizacją zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy i przed przekazaniem terenu. 4. Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zm.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić malowanie w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 8. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji technicznej. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w rozdziale II pkt. I ppkt. 2 SIWZ w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną